Proszę czekać...
Logo RZPWE

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (278 dostępnych)


Program:
1. Różnicowanie
2. Odwzorowywanie i planowanie
3. Projektowanie i działanie
4. Wyciszanie
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-25
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2022-12-01
- 2022-12-03
Terminarz:
2022-12-01 16.00 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-12-03 9.00 - 12.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Omówienie czynników kontekstowych, które mają wpływ (pozytywny i negatywny) na wyniki uczniów (sprawdziany, egzaminy, itp.)
Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia online.

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-25
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-25
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-20
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zajęcia poświęcone zagadnieniom terenoznawstwa w zakresie określonym w podstawie programowej dla przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Zajęcia będą odbywały się w dwóch blokach: część teoretyczna - 2 godz. oraz część praktyczna - 4 godz.
Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-20
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2022-11-24
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-18
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Trochę teorii - Zróbmy quest
Testujemy questy na wycieczce do Nysy
Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół (z woj. opolskiego i śląskiego) zainteresowani wykorzystaniem questów w edukacji regionalnej oraz pracy przedmiotowej i wychowawczej.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Termin: 18.11. (piątek) od godz. 16.00; 19.11. (sobota) do godz. 20.00; 20.11. (niedziela) do godz. 13.00
Udział nauczycieli w szkoleniu i wycieczce (+ wyżywienie i nocleg) jest bezpłatny.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (20h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-11-18
- 2022-11-20
Terminarz:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-18
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Aktywność jako sprawczy czynnik rozwoju
2. Współpraca i rozwiązywanie zadań
3. Proste pytanie trudna odpowiedź
4. Indywidualizacja
Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeprowadzone zostaną z podziałam na dwie części, pierwsza 18 listopada - stacjonarna, godz. 16.00-19.00, druga 19 listopada - online, godz. 09.00-10.30. Zapraszam

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-17
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zapraszamy nauczycieli języka mniejszości narodowej na spotkania online, które będą dotyczyły aktualnej sytuacji nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej.

Na spotkaniach zostaną poruszone kwestie organizacji nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz zmian podstawy programowej, a także…. plany działania sieci. Zapraszamy „starych” uczestników spotkań sieci, jak i nowych nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia z nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Spotkanie prowadzi:
Izabela Szczepańska - koordynator Programu Niwki, nauczyciel konsultant ds. mniejszości narodowych
Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (24h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-11-15
- 2022-11-29
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-15
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Czas trwania:
Kurs jest realizowany w oparciu o “Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry, łącznie 220 godzin w systemie weekendowym (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym - termin spotkania zostanie podany po zakończeniu rekrutacji. Planowane rozpoczęcie kursu 1 października 2022 r..

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-15
Odpłatność:
2000 PLN
Termin realizacji:
2022-10-01
- 2023-06-03
Terminarz:
2022-12-03 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-12-04 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-12-17 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-01-07 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-01-21 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-02-04 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-02-05 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-03-04 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-03-05 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-03-18 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-03-19 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-04-01 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-04-02 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-04-22 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-04-23 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-05-06 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-05-07 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-05-20 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-06-03 09:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności poprzez kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zakres tematyczny jest zgodny z ramowy program kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN i obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.
Dodatkowe informacje:

Uzyskiwane kwalifikacje:
Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 ze zm.).
Adresatami kursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków – ukończyli:
- studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
- studia na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,
oraz osoby, które-
- posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
- posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać lub dzwonić:
e-mail: ipodolak@rcre.opolskie.pl
tel. 604 574 999

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (150h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-12
Odpłatność:
1500 PLN
Termin realizacji:
2022-11-12
- 2023-06-18
Terminarz:
2023-06-18 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
* Zmiany w prawie oświatowym
* awans zawodowy nauczyciela po zmianach
* ocena pracy nauczyciela
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się w formie online na platformie Teams w dniu 24 października 2022r. w godzinach 15:00-17:15.

Ewelina Langfort
elangfort@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-10-24
Terminarz:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-01
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl