Proszę czekać...

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (269 dostępnych)


Program:
W trakcie ośmiogodzinnego szkolenia odbędą się :
- Rola tańca w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży - część teoretyczna;
- Nauka układów tanecznych (taniec salonowy, tańce narodowe) wraz z obudową metodyczną (do realizacji zajęć tanecznych w przedszkolu/szkole)- część warsztatowa;

- Szkolenie pozwoli na wdrożenie w placówce zapisów Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023


Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w sobotę
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i sportowe obuwie.
Przewidziano: obiad oraz przerwę kawową.
Warsztaty odbędą się po utworzeniu grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
85 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Rozwijanie przez konstruowanie
2. Praca na zasobach ucznia
3. Oswoić matematykę
Dodatkowe informacje:

Zapraszam nauczycieli, którzy pragną wzbudzić u dzieci zamiłowanie do matematyki i wesprzeć, w przypadku napotkanych trudności, w taki sposób, aby chciało im się chcieć.

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2022-10-04
Terminarz:
2022-10-04 16.00 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Rada klasowa to pomysł na: innowację pedagogiczną, sposób organizacji pracy wychowawcy, zaangażowanie uczniów we współtworzenie szkolnej rzeczywistości, a tym samym rozwijanie ich kompetencji społecznych, kreatywności i przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest:
- poznanie zalet funkcjonowania rady klasowej
- zapoznanie z formą organizacji rady klasowej w szkole
- omówienie zasad działania rady klasowej

Program
1. Czym jest "Rada klasowa"
2. Przykładowe tematy podejmowane przez uczniów w ramach RK
3. Rola nauczyciela względem RK
4. Role, jakie pełnia uczniowie jako członkowie RK
5. Przebieg RK - film
6. Możliwości organizacyjne w zakresie wdrożenia RK w praktykę szkolną
7. Perspektywy szerszego zastosowania metody w szkole

Dodatkowe informacje:
Termin warsztatów zostanie podany po zebraniu się grupy.
Zajęcia odbędą się w RZPWE w Opolu, ul. Głogowska 27
Dodatkowe informacje:

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
77 404 75 80


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie realizowane jest na zlecenie dyrektora szkoły, w formie 4 godzinnych warsztatów w szkole/placówce oświatowej lub online

Cel szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji procesów edukacyjnych oraz konstruowania zadań w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i skutecznego uczenia się

Uczestnicy warsztatów poznają różne narzędzia TIK, metody i techniki organizacji zajęć, tworzenia zadań edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wpływające na poprawę efektywności uczenia się.
Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Czas trwania:
Kurs jest realizowany w oparciu o “Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry, łącznie 220 godzin w systemie weekendowym (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym - termin spotkania zostanie podany po zakończeniu rekrutacji. Planowane rozpoczęcie kursu 1 października 2022 r..

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
2000 PLN
Termin realizacji:
2022-10-01
- 2023-06-03
Terminarz:
2022-10-01 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-10-02 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-10-22 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2022-10-23 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-11-05 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-11-06 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-11-19 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-11-20 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-12-03 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-12-04 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-12-17 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-01-07 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-01-21 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-02-04 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-02-05 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-03-04 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-03-05 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-03-18 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-03-19 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-04-01 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-04-02 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-04-22 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-04-23 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-05-06 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-05-07 09:00 - 15:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-05-20 09:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2023-06-03 09:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-01
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Konferencja informacyjna dotyczyć będzie:
- organizacji nauczania przedmiotów Edukacja dla bezpieczeństwa;
- treści podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;
- warunków i sposobu realizacji podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;
- metodyki nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;
Dodatkowe informacje:

Konferencja informacyjna z zakresu wdrażania podstawy programowej, metod i technik nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa odbywać się będzie w formie online

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-03
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-10-05
Terminarz:
2022-10-05 15:00 - 17:15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Tematyka Forum:
* zadania dyrektora w roku szkolnym 2021/2022;
* wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli i dyrektorów;
* ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022 r.;
* zasady zatrudniania specjalistów w szkołach od roku 2022/2023 oraz ich zadania;
* wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
Dodatkowe informacje:

Szczegółowy program zostanie Państwu przesłany w terminie późniejszym.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-03
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
2022-10-05
- 2022-10-07
Terminarz:
2022-10-05 14:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2022-10-06 09:00 - 17:15
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2022-10-07 09:00 - 13:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Przeglądanie publicznych zasobów
Rejestracja na stronie Genially i tworzenie własnego konta
Przygotowanie interaktywnego obrazu- animacje, dodawanie materiałów zewnętrznych, blokowanie, przesuwanie, rysowanie po slajdzie
Przygotowanie quizu według szablonu- dodawanie slajdów, ustawianie przejść.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli poczatkujących w Genially chcących uatrakcyjnić swoje lekcje o dodatkowe materiały interaktywne w ciekawej szacie graficznej.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* przygotowanie ciekawych prezentacji
* wykorzystanie książeczek elektronicznych do rozwijania umiejętności pisania
* wykorzystanie platformy Wakelet/Genially do przygotowywania lekcji w jednym miejscu
* inne narzędzia uatrakcyjniające lekcje języka obcego.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podczas warsztatów omówione zostsną program eTwinning, Erasmus + oraz Edukacja czyli granty norweskie.
* gdzie szukać partnerów do realizacji projektów
* na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Założenia metody stacji zadaniowych, cele i efekty
Przykładowa gra i przykładowe zadania
Jak przygotować zadania do metody stacji- kody QR, kody do zamalowania, rebusy, labirynty, szyfry itd.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* narzędzia do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym
* narzędzia do przygotowywania kart pracy interaktywnych i do druku
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Podczas warsztatów uczestnicy poznają przykładowe projekty eTwinning, stronę eTwinning.pl i jej możliwości, dokonają rejestracji do programu. Zaprezentowane zostanie eTwinning Live czyli fora do szukania partnerów, zakładanie projektu, możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.
Podane zostaną przykładowe narzędzia do wykorzystania podczas realizacji projektu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl