Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (2 dostępnych)


Program:
Mediacja to doskonałe narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole oraz poza nią. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.
Zapraszamy do udziału w 40 godz. kursie z zakresu mediacji cywilnych. Udział w kursie pozwoli poznać alternatywne metody rozwiązywania sporów i konfliktów, także wynikających z różnic kulturowych i językowych oraz rozwinąć umiejętności komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Absolwenci otrzymają Zaświadczenie ukończenia szkolenia, które potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy MS z dn. 29.10.2007r. i umożliwia ubieganie się o wpis na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego.
Zakładane efekty kształcenia dla absolwenta kursu:

• posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad mediacji, wskazuje cele i rozumie funkcje mediacji oraz jej wpływ na rozwiązywanie sytuacji spornych i konfliktowych, w tym na tle różnic kulturowych i językowych
• zna procedury służące realizacji postępowania mediacyjnego
• zna i rozumie zakres praw i obowiązków uczestników postępowania mediacyjnego oraz czynności podejmowane w postępowaniu
• rozpoznaje i reaguje na podstawy i zachowania uczestników mediacji z uwzględnieniem podstawowych zasad psychologii i socjologii oraz poszanowania różnorodności
• samodzielnie rozpoznaje problemy stron, bierze pod uwagę alternatywne rozwiązania w sporze, formułuje własne opinie i dobiera właściwe metody pracy
• potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej swoje wystąpienia służąc pomocą stronom przy sporządzaniu ugody
• potrafi sporządzać dokumenty związane z postępowaniem mediacyjnym, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł,
• potrafi znajdować właściwe i niezbędne źródła prawa, literaturę i orzecznictwo dotyczące postępowania mediacyjnego oraz prawidłowo interpretować przepisy i wynikające z nich pojęcia.
Dodatkowe informacje:

Na program kursu składa się 40 godzin zajęć. Zaplanowano 10 zjazdów po 4 godziny dydaktyczne (45 min.) od 16.00 do 19.00.
Zajęcia poprowadzą mediatorzy, nauczyciele konsultanci i prawnicy.
Przewiduje się realizację drugiej części szkolenia w formie kursu na mediatorów szkolnych. Uczestnikiem kursu na mediatorów szkolnych może zostać osoba, która ukończyła podstawowy kurs z zakresu mediacji.
Szkolenie dofinansowane z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
77 404 75 80


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (40h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-02-29
Terminarz:
2024-02-29 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (36h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.16MB 0.3241s