Program:
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia i pracy warsztatowej.
2. Omówienie podstawowych założeń wskaźnika MBTI® .
3. Szczegółowe omówienie ośmiu preferencji:
Extraversion - Intoversion (Ekstrawersja-Introwersja) Obszar dotyczący kierowania i pozyskiwania energii.
Sensing - Intuition (Poznanie – Intuicja) Obszar dotyczący sposobu postrzegania, gromadzenia informacji oraz komunikacji.
Thinking - Feeling (Myślenie –Odczuwanie)Obszar dotyczący procesów motywacji i podejmowania decyzji.
Judging - Perceiving (Osądzanie - Obserwacja) Obszar dotyczący organizowania rzeczywistości, zarządzania czasem, pracą, projektem, stresem, zmianą.
4. Omówienie różnic osobowościowych i ich znaczenia w obszarach osobistych i zawodowych.
5. Ustalenie wrodzonych preferencji i typów osobowości Uczestników w procesie samooceny.
6. Zapoznanie się ze specyfiką innych typów.
7. Przedstawienie temperamentów.
8. Indywidualne style pracy.
9. Style przywódcze liderów.
10. Dynamika typu.
11. Autoportret
12. Podsumowanie.
13. Materiały, certyfikaty, ankiety

Dodatkowe informacje:

Rolą współczesnej szkoły jest poza dydaktyką, przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego życia oraz skutecznego odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Pracodawcy oczekują od szkoły sprofilowanego przygotowania ucznia do świadomego wyboru ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego,
w oparciu o mocne strony i potencjały młodego człowieka. Istotne jest również kształtowanie postaw i umiejętności społecznych w duchu zrozumienia i szacunku dla różnic oraz wspieranie umiejętności zarządzania własnymi zasobami.
Główną ideą programu dla nauczycieli i doradców zawodowych jest wskazanie wpływu wrodzonych preferencji na sposób uczenia się i nauczania, styl pracy oraz na procesy podejmowania decyzji, motywacji, komunikacji

Przekazane informacje pozwolą na:
- określenie swoich naturalnych potencjałów oraz obszarów wymagających większego nakładu pracy
- określenie własnego stylu pracy, pozyskiwania wiedzy i funkcjonowania w zespole
- poznanie i zrozumienie podstawowych różnic osobowościowych w procesach decyzyjnych, motywacyjnych i in.
- poznanie i zrozumienie indywidualnych stylów uczenia się nauczania
- doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy zespołowej
- budowanie pozytywnych relacji opartych na empatii, asertywności i zrozumieniu różnic osobowościowych
- podnoszenie efektywności działań poprzez świadome zarządzanie obszarami mniej i bardziej preferowanymi
- korzystanie ze zdobytej wiedzy w obszarach życia osobistego (związek, rodzina, wspierające wychowanie dzieci,
realizacja planów, zarządzanie stresem i in.) oraz zawodowego (efektywny i świadomy rozwój potencjału,
doskonalenie indywidualnego stylu nauczania i komunikacji, zarządzanie czasem, projektem, zmianą i in.)
- wzmacnianie wewnętrznej spójności i poczucia pewności siebie
- ograniczenie codziennych konfliktów i stresu oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
- zrozumienie aktualnych trendów rynku pracy i wsparcie uczniów w zarządzaniu naturalnym potencjałem

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-25
Odpłatność:
350 PLN
Termin realizacji:
2019-11-12
- 2019-11-13
Terminarz:
2019-11-12 13.00 - 20.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-11-13 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41