Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
Kurs blended - learning.
Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności poprzez kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zakres tematyczny jest zgodny z ramowy program kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN i obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.
Kurs ma charakter blended-learning i obejmuje 130 godzin pracy uczestników: na platformie moodle (rozwiązujesz zadania w dogodnym dla siebie czasie), webinarów (wykłady) oraz warsztatów stacjonarnych, ponadto obowiązkowo 20 godzin obserwacji i prowadzenia zajęć dot. praktycznej nauki zawodu. Szczegółowy podział proporcji sposobów realizacji zajęć zostanie podany po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora Oświaty na realizację kursu i podamy ilość obowiązkowych spotkań stacjonarnych (patrz uwagi dodatkowe).
Informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na realizację kursu: pismo z dnia 30.10.2023 roku nr WRE.5471.3.2023
Dodatkowe informacje:

Uzyskiwane kwalifikacje:
Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102) .

Adresatami kursu są osoby przygotowujące się do pracy nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.
W przypadku spotkań stacjonarnych koszty całodziennego pobytu uczestnik pokrywa dodatkowo - całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja 60 zł, jeśli konieczny jest nocleg to kwota wynosi 60 od osoby. Zaplanowane są 2 zjazdy weekendowe.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 5 ww. rozporządzenia lub
2) ukończyła pedagogiczne studium techniczne, lub
3) legitymuje się świadectwem dojrzałości i dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczała, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczała, lub
4) legitymuje się dyplomem mistrzowskim i tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie nauczała, i posiada przygotowanie pedagogiczne

e-mail: i.podolak@oce.opolskie.pl; tel. 604574999

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (150h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-21
Odpłatność:
1500 PLN
Termin realizacji:
2023-12-04
- 2024-06-02
Terminarz:
2024-06-02 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.09MB 0.1702s