Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (4 dostępnych)


Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym - termin spotkania zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-28
Odpłatność:
2800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Organizacja kursu jest zgodna z Ramowym planem i programem kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie z 9 września 2021r.:
• kurs trwa nie krócej niż 10 miesięcy;
• liczba godzin – 310, w tym: 250 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych;
• uczestnikiem kursu może być nauczyciel posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych;
• zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę;
• po ukończeniu kursu uczestnik dysponuje wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami w zakresie praktycznego jej zastosowania w trakcie lekcji z dziećmi i młodzieżą;
• po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych;
Dodatkowe informacje:

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie wskazany po zrekrutowaniu grupy.
Kurs nie może trwać krócej niż 10 miesięcy. Zapraszamy

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (250h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-30
Odpłatność:
2900 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Kurs blended - learning.
Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności poprzez kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zakres tematyczny jest zgodny z ramowy program kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN i obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.
Kurs ma charakter blended-learning i obejmuje 130 godzin pracy uczestników: na platformie moodle (rozwiązujesz zadania w dogodnym dla siebie czasie), webinarów (wykłady) oraz warsztatów stacjonarnych, ponadto obowiązkowo 20 godzin obserwacji i prowadzenia zajęć dot. praktycznej nauki zawodu. Szczegółowy podział proporcji sposobów realizacji zajęć zostanie podany po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora Oświaty na realizację kursu i podamy ilość obowiązkowych spotkań stacjonarnych (patrz uwagi dodatkowe).
Informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na realizację kursu: pismo z dnia 30.10.2023 roku nr WRE.5471.3.2023
Dodatkowe informacje:

Uzyskiwane kwalifikacje:
Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102) .

Adresatami kursu są osoby przygotowujące się do pracy nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.
W przypadku spotkań stacjonarnych koszty całodziennego pobytu uczestnik pokrywa dodatkowo - całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja 60 zł, jeśli konieczny jest nocleg to kwota wynosi 60 od osoby. Zaplanowane są 2 zjazdy weekendowe.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 5 ww. rozporządzenia lub
2) ukończyła pedagogiczne studium techniczne, lub
3) legitymuje się świadectwem dojrzałości i dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczała, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczała, lub
4) legitymuje się dyplomem mistrzowskim i tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie nauczała, i posiada przygotowanie pedagogiczne

e-mail: i.podolak@oce.opolskie.pl; tel. 604574999

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (150h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-10
Odpłatność:
1500 PLN
Termin realizacji:
2023-12-04
- 2024-06-02
Terminarz:
2024-06-02 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Plan i program kursu jest opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze 48 godzin i jest zatwierdzony do realizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs prowadzony może być w formie e-learningowej na platformie moodle lub stacjonarnie w Ośrodku Szkoleniowym OCE. Możliwe jest też przeprowadzenie kursu w miejscu wskazanym przez zamawiającego kurs (pracodawcę, który kieruje na kurs swoich pracowników).
Plan nauczania obejmuje poniższe zagadnienia:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (48h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-20
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.3MB 0.1308s