Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (15 dostępnych)


Program:
* Prawo oświatowe w praktyce - stan obecny i proponowane zmiany.
* Standardy ochrony małoletnich - jak skutecznie je wdrażać w przedszkolu.
* Sztuczna inteligencja wsparciem nauczyciela przedszkola.
* Trudny rodzic w przedszkolu - jak skutecznie się komunikować?
* Cyberzagrożenia - o czym powinien wiedzieć rodzic i nauczyciel w przestrzeni przedszkolnej.
* Proste sposoby na ciekawe rozwiązania metodyczne.
Dodatkowe informacje:

Faktury (na placówki) zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 tytułem: Forum Dyrektora Przedszkola Nr 26/Sieć/RCRE/24

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-01
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
2024-05-07
- 2024-05-09
Terminarz:
2024-05-07 10:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-05-08 08:30 - 17:15
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-05-09 09:00 - 12:30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Program szkolenia „Opracowanie programu nauczania dla zawodu”.
Cele
Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do opracowywania programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego w szkole branżowej i technikum z uwzględnieniem możliwości uzyskania przez ucznia dodatkowych uprawnień zawodowych, dodatkowych kwalifikacji rynkowych dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanych zawodem.
Treści programowe.
Kurs obejmuje 15 godzin zajęć w formie wykładów oraz ćwiczeń z podziałem na trzy części.
Część I wykładowa online obejmująca treści:
1. Omówienie aktów prawnych odnoszących się do opracowania programów nauczania dla zawodu.
2. Znaczenie kwalifikacji, kompetencji, uprawnień oraz efektów kształcenia w procesie kształcenia zawodowego.
3. Zintegrowany System Kwalifikacji szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły.
Część II warsztatowa
Metodologia opracowywania programów nauczania dla zawodów
1. Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
2. Konstruowanie programu nauczania dla zawodu:
­ Opracowanie wstępu do programu nauczania
­ Określenie celów kształcenia programu nauczania zawodu
­ Opracowanie programów nauczania do każdego przedmiotu nauczania
­ Ewaluacja programu nauczania zawodu
Część III warsztatowa z podziałem na grupy branżowe.
1. Analiza i ewaluacja istniejących programów nauczania dla danego zawodu
2. Weryfikacja obecnych programów
3. Określenie celów programu nauczania zawodu oraz sposobu ich osiągnięcia poprzez realizację efektów kształcenia
4. Opracowanie programu nauczania dla zwodu poszerzonego o dodatkowe uprawnienia lub umiejętności zawodowe lub kwalifikacje rynkowe.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności:
­ analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącego opracowania programów nauczania dla zawodu,
­ wyszukiwania i dobierania kwalifikacji rynkowych opisanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, będących uzupełnieniem dodatkowych kwalifikacji w nauczanym zawodzie.
Mieczysław Biel
tel.774047569
mbiel@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (15h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program szkolenia „Opracowanie programu nauczania dla zawodu”.
Cele
Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do opracowywania oraz modyfikowania programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego w szkole branżowej i technikum z uwzględnieniem możliwości uzyskania przez ucznia dodatkowych uprawnień zawodowych, dodatkowych kwalifikacji rynkowych dodatkowych umiejętności zawodowych związanych w nauczanych zawodem.
Treści programowe.
1. Omówienie aktów prawnych odnoszących się do opracowania programów nauczania dla zawodu.
2. Znaczenie kwalifikacji, kompetencji, uprawnień oraz efektów kształcenia w procesie kształcenia zawodowego.
3. Zintegrowany System Kwalifikacji szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły.
4. Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
5. Konstruowanie programu nauczania dla zawodu:
Mieczysław Biel
tel.774047569
mbiel@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program konferencji:
* Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą;
* Kiedy i jak opracować standardy? Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach?
* Interwencja prawna na rzecz dziecka oraz dziecka z niepełnosprawnością
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się na platformie Teams w dniu 18 kwietnia 2024r. w godzinach 15:00-17:15. Przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Małgorzata Ruzik
tel.774361966
mruzik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-04-18
Terminarz:
2024-04-18 15:00 - 17:15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Program konferencji:
* Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą;
* Kiedy i jak opracować standardy? Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach?
* Interwencja prawna na rzecz dziecka oraz dziecka z niepełnosprawnością
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się na platformie Teams w dniu 18.04.2024r. w godzinach 15:00-17:15.

Ewelina Langfort
elangfort@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-04-18
Terminarz:
2024-04-18 15:00 - 17:15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
* Zapoznanie uczestników z celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
* Tworzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
* Dokumentacja działań prowadzonych w ramach Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w Publicznym Przedszkolu w Starych Siołkowicach w dniu 15 kwietnia 2024 r. w godzinach 16:00 -18:00.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego powiatu ziemskiego.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
* Prawo oświatowe w praktyce - stan obecny i proponowane zmiany.
* Standardy ochrony małoletnich - jak skutecznie je wdrażać.
* Prawne i nie tylko aspekty oceniania - rola dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w ocenianiu.
* Konstruktywne rozwiązywanie sporów w przestrzeni szkolnej - dyrektor w roli mediatora.
* Technologia VR w tworzeniu bezpiecznej i sprzyjającej rozwojowi przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – nie tylko koncepcyjnie, ale i praktycznie.
Dodatkowe informacje:

Faktury (na placówki) zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 tytułem: Forum Dyrektorów Szkół ... Nr 25/Sieć/RCRE/24

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-12
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
2024-04-15
- 2024-04-17
Terminarz:
2024-04-17 08:30 - 13:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
*zadania wychowawcy w świetle prawa oświatowego,
*zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie, gdy pozostają pod opieką szkoły,
*odpowiedzialność pracownicza, dyscyplinarna, karna oraz cywilna,
*wychowawca jako strażnik gwarantujący bezpieczeństwo i rozwój ucznia.
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-08-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Zasady funkcjonowania rad pedagogicznych i ich kompetencjami.
Zadania przewodniczącego rady pedagogicznej.
Zebrania rad pedagogicznych - komisje i zespoły, podstawa ich funkcjonowania.
Podejmowanie uchwał.
Pytania i odpowiedzi.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie organizowane na podstawie zgłoszenia dyrektora placówki oświatowej. Wzór do pobrania ze strony: https://rcre.opolskie.pl/wspomaganie-szkol/

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-08-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
*podstawy prawne regulujące przeprowadzenie oceny pracy nauczyciela od września 2022 r.
*przypadki w których nadal stosujemy ocenę dorobku zawodowego nauczyciela - powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym nauczyciela;
*sytuacje szczególne dotyczące dokonania oceny pracy, tryb postępowania;
*procedurę dokonania oceny pracy nauczyciela zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
*procedurę odwoławczą od otrzymanej oceny pracy nauczyciela.
Szkolenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie organizowane na podstawie zgłoszenia dyrektora placówki oświatowej. Wzór do pobrania ze strony: https://rcre.opolskie.pl/wspomaganie-szkol/

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-08-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Prawa i obowiązki nauczyciela
Zmiany w prawie oświatowym
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-30
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
- poznanie uregulowań prawnych z zakresu odpowiedzialności nauczycieli porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej,materialnej i karnej;
- poznanie podstawowych błędów popełnianych przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz sposobów ich unikania;
- zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się 23 marca 2020r. (poniedziałek) w godzinach 15:30-18:30 w sali 1.7, ul. Głogowska 27, Opole

Małgorzata Ruzik
tel.774361966
mruzik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-03-23
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.81MB 0.3229s