Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (241 dostępnych)


Program:
Mediacja to doskonałe narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole oraz poza nią. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.
Zapraszamy do udziału w 40 godz. kursie z zakresu mediacji cywilnych. Udział w kursie pozwoli poznać alternatywne metody rozwiązywania sporów i konfliktów, także wynikających z różnic kulturowych i językowych oraz rozwinąć umiejętności komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Absolwenci otrzymają Zaświadczenie ukończenia szkolenia, które potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy MS z dn. 29.10.2007r. i umożliwia ubieganie się o wpis na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego.
Zakładane efekty kształcenia dla absolwenta kursu:

• posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad mediacji, wskazuje cele i rozumie funkcje mediacji oraz jej wpływ na rozwiązywanie sytuacji spornych i konfliktowych, w tym na tle różnic kulturowych i językowych
• zna procedury służące realizacji postępowania mediacyjnego
• zna i rozumie zakres praw i obowiązków uczestników postępowania mediacyjnego oraz czynności podejmowane w postępowaniu
• rozpoznaje i reaguje na podstawy i zachowania uczestników mediacji z uwzględnieniem podstawowych zasad psychologii i socjologii oraz poszanowania różnorodności
• samodzielnie rozpoznaje problemy stron, bierze pod uwagę alternatywne rozwiązania w sporze, formułuje własne opinie i dobiera właściwe metody pracy
• potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej swoje wystąpienia służąc pomocą stronom przy sporządzaniu ugody
• potrafi sporządzać dokumenty związane z postępowaniem mediacyjnym, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł,
• potrafi znajdować właściwe i niezbędne źródła prawa, literaturę i orzecznictwo dotyczące postępowania mediacyjnego oraz prawidłowo interpretować przepisy i wynikające z nich pojęcia.
Dodatkowe informacje:

Na program kursu składa się 40 godzin zajęć. Zaplanowano 10 zjazdów po 4 godziny dydaktyczne (45 min.) od 16.00 do 19.00.
Zajęcia poprowadzą mediatorzy, nauczyciele konsultanci i prawnicy.
Przewiduje się realizację drugiej części szkolenia w formie kursu na mediatorów szkolnych. Uczestnikiem kursu na mediatorów szkolnych może zostać osoba, która ukończyła podstawowy kurs z zakresu mediacji.
Szkolenie dofinansowane z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
77 404 75 80


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (40h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-02-29
Terminarz:
2024-02-29 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Program:
Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami, formami organizacyjnymi i środkami niezbędnymi do realizacji ważnego zadania szkoły, jakim jest edukowanie o zdrowiu.

Główne obszary zagadnień.
Edukacja zdrowotna - istota i sens działań dydaktyczno-wychowawczych.
Strategie szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Przegląd skutecznych metod i form pracy z uczniami uwzględniając specyfikę środowiska szkolnego i otoczenia zewnętrznego placówki.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora szkoły, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu pedagogiki zdrowia, autor licznych publikacji naukowych (książek, artykułów) z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także podręczników dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zdrowotnej w środowisku edukacyjnym m.in. Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia wyd. Difin Warszawa 2018, czy książki pt. Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej która w 2019 r. w konkursie Professor Opoliensis zdobyła główną, najbardziej prestiżową nagrodę w dziedzinie edukacji i nauki przyznawaną przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-24
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel:
Poznanie sposobów pracy nad własnym dobrostanem.

Treści kształcenia:
1. Czym jest dobrostan i dlaczego warto go rozwijać?
2. Jakość życia nauczycieli - pomiar i wnioski
3. Jak wzmacniać dobrostan fizyczny oraz psychospołeczny
4. Trening zdrowotny
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora szkoły, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-25
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
1. Klocki jako narzędzie rozwoju
2. Potencjał tkwiący w klockach
3. Składać, rozkładać, działać, myśleć, mówić
4. Zadania i ćwiczenia

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy, forma warsztatów - stacjonarna
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-27
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2024-02-29
Terminarz:
2024-02-29 16.00 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-27
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cele:

Przygotowanie nauczycieli do włączenia placówek do sieci certyfikowanych placówek (szkół/przedszkoli), najbardziej prestiżowego programu promocji zdrowia w Polsce.
Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie,
Podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji w szkołach promujących zdrowie.

Treści kształcenia:

Definicja, model i standardy placówki promującej zdrowie (szkoły/przedszkola).
Co jest potrzebne do tworzenia i rozwoju placówki promującej zdrowie?
Jak tworzyć i rozwijać szkołę/przedszkole promującą(ce) zdrowie? Etap przygotowawczy i diagnoza.
Jak tworzyć i rozwijać szkołę/przedszkole promującą(ce) zdrowie? Planowanie.
Autoewaluacja wyników działań w placówce promującej zdrowie. Metody i narzędzia.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Szkolenie prowadzi wojewódzki koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu pedagogiki zdrowia, autor licznych publikacji naukowych (książek, artykułów) z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także podręczników dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zdrowotnej w środowisku edukacyjnym.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:
1. Co zamiast sprawdzianów
2. Sprawdzać, żeby rozwijać
3. Alternatywa sprawdzianu a samoświadomość edukacyjna ucznia

Poszukamy alternatywy dla sprawdzianów i kartkówek, sposobu na rozwijanie samodzielności poznawczej uczniów i ich odpowiedzialności za własny proces uczenia się.
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-03-09
Terminarz:
2024-03-09 09.00 - 12.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym - termin spotkania zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-28
Odpłatność:
2800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość szkolenia on-line

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Canva jako narzędzie przydatne do pracy nauczyciela-biliotekarza:

1. Wprowadzenie
2. Prezentacja aplikacji Canva oraz jej podstawowych funkcji
3. Nauka tworzenia plakatów w aplikacji Canva
4. Ciekawostki związane z aplikacją
Dodatkowe informacje:

Forma będzie realizowana w RZPWE PBW Filii w Kluczborku ul. K. Miarki 2, 46-200 Kluczbork po zebraniu minimalnej grupy 15 osób. Termin szkolenia zostanie podany po skompletowaniu uczestników. Informacja o ewentualnym rozpoczęciu szkolenia i konieczności dokonania opłaty zostanie wysłana na podany adres e-mail w zgłoszeniu ok. 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Katarzyna Syguła-Skorupska
tel.774181698
ksygula@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podczas warsztatu poznamy narzędzia TIK, które uatrakcyjniają lekcje języka obcego w kontekście nauki słownictwa, rozumienia tekstu słuchanego, rozwijają umiejętności pisania i mówienia.
Warsztaty odbędą się w sali komputerowej aby praktycznie przetestować możliwości zaproponowanych narzędzi.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli uczących języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej.
Ramowy program warsztatów:
-wykorzystanie ruchu w edukacji dziecka- przykłady zabaw, które możemy wykorzystać w sali lekcyjnej ale również na podwórku, boisku utrwalających słownictwo, zasady gramatyczne,
- zastosowanie multisensoryczności, uczenia się w kontekście,
- rozwijanie koncentracji, uważności dziecka,
-zastosowanie story maps i visuals, metody stacji,
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną autorskie metody Play to Learn More oraz Smart Teachers Play More Kristin Einarsdottir i Sarah Jane Anthony z Islandii.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podczas szkolenia nauczyciele poznają narzędzia dzięki którym przygotują karty pracy dostosowane do potrzeb poszczególnych uczniów, wykorzystają możliwości technologiczne aby materiały dla wszystkich uczniów były zrozumiałe i dostosowane do każdego z nich.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-29
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.82MB 0.4717s