Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (10 dostępnych)


Zarządzanie zreformowaną szkołą zawodowa to jest wyzwanie......
Warsztaty dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół zawodowych
Program:
1. Realizacji podstawy programowej a dodatkowe umiejętności - szkolne plany nauczania i arkusz organizacyjny.
2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Kursy Umiejętności Zawodowych - łączenie kwalifikacji jedno, dwu i trzyliterowych.
3. Szkoły Branżowe II stopnia - organizacja procesu kształcenia
4. Prognoza zawodów a wysokość subwencji oświatowej.
Dodatkowe informacje:

Zapraszamy Państwa serdecznie na robocze spotkanie do Niwek, podczas którego będzie okazja do rozmów na trudne tematy związane ze zmianami w szkolnictwie branżowym. Plan dnia przedstawia się następująco:
9.00- 9.30 - rejestracja uczestników
9.30- 10.30 -realizacji podstawy programowej w ramach godzin obowiązkowych wynikających z ramowych planów nauczania czy dodatkowe umiejętności i kwalifikacje dla ucznia. Przygotowanie arkusza organizacyjnego - Marta Polanowska - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
10.30 - 11.00 - organizacja kształcenia w branżowych szkołach drugiego stopnia- kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
11.00- 11.30- przerwa kawowa
11.30 - 12.15 - kwalifikacyjne kursy zawodowe - łączenie kwalifikacji jedno, dwu i trzyliterowych - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
12.15 - 13.00 - prognoza zawodów a wysokość subwencji oświatowej - Ireneusz Podolak - nauczyciel konsultant Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
13.00- 13.45- dyskusja, podsumowanie i ewaluacja
14.00- obiad

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-24
Odpłatność:
70 PLN
Termin realizacji:
2020-02-25
Terminarz:
2020-02-25 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Nowe rozwiązania w kształceniu zawodowym
Konferencja dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu
Program:
1. Dlaczego w szkolnictwie zawodowym ciągle coś się zmienia? Jak sobie z tym radzić?
2. Nowa podstawa programowa - nowe możliwości dla dyrektora, nauczyciela, ucznia.
3. Czy warto modernizować przykładowe programy nauczania?
4. Rola i cel szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego- staże
Dodatkowe informacje:

Zapraszamy nauczycieli zawodowców na konferencję inaugurującą sieć współpracy nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.
Konferencja odbędzie się w dniu 4 marca 2020 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
na ul. Głogowskiej 17.
Plan dnia:
9.00-9.30 - rejestracja uczestników
9.30 - 9.45 - otwarcie konferencji- Lesław Tomczak - Dyrektor RZPWE Lesław Tomczak
9.45 - 10.30 - nowe oblicze szkolnictwa zawodowego i nowe możliwości dla ucznia - Marta Polanowska -kierownik Pracowni Szkolnictwa Zawodowego i Doradztwa Zawodowego
10.30 - 11.15- czy warto modernizować przykładowe programy nauczania?
11.15- 11.45- przerwa kawowa
11.45 - 12.30- staże zawodowe nauczycieli - podstawy prawne i rozwiązania praktyczne
12.13- 13.15- współpraca szkół z pracodawcami
13.15- 14.00- podsumowanie i ewaluacja
14.00 - obiad

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-03
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-03-04
Terminarz:
2020-03-04 9.00 - 14.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Obszary tematyczne:
Program:
Cel szkolenia: przygotowanie i pomoc nauczycielom w napisaniu autorskiego programu nauczania do zawodu.
Program zawiera instrukcję konstruowania programu nauczania zawodu do nowej podstawy programowej. Podczas warsztatów uczestnicy konstruują autorskie programy nauczania dostosowane do specyficznych warunków i możliwości szkoły.
1. Podstawa programowa kształcenia zawodowego 2019.
2. Etapy konstruowania planu nauczania zawodu i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Etapy konstrukcji programu nauczania dla zawodu.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-30
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Plan i program kursu jest opracowany na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze 50 godzin.
Plan nauczania obejmujący nazwy zajęć:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań popołudniowych lub weekendowych w zależności od ustaleń ze słuchaczami.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (50h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-30
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności poprzez kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zakres tematyczny jest zgodny z ramowy program kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN i obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.
Dodatkowe informacje:

Uzyskiwane kwalifikacje:
Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 ze zm.).
Adresatami kursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków – ukończyli:
- studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
- studia na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,
oraz osoby, które-
- posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
- posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (150h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-30
Odpłatność:
1200 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie pierwszej pomocy (EDB) i muszą spełniać warunki określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym tzn. ukończyć szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie realizowane zgodnie ustawą przez ratownika medycznego wg. ramowego planu szkolenia, ważne przez okres 5 lat.
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.
Program szkolenia:
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy
2. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy
3. Postepowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
4. Ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych.
5. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody aktywizujące i ćwiczenia praktyczne.
Program uzupełniony będzie o istotne z punktu widzenia nauczyciela problemy w sytuacji odpowiedzialności prawnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej w kontekście zaleceń ministra zdrowia i oświaty do stosowania leków u dzieci przewlekle chorych. Fantomy i materiały medyczne , które będą użyte podczas kursu pozwalają odzwierciedlać w jak najbardziej realistyczny sposób akcje ratunkowe z informacją zwrotną
Organizacja:
Szkolenie zaplanowano w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (32h)
Termin zgłoszenia:
2020-05-15
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Edukacja dorosłych staje się głównym nurtem w edukacji XXI wieku, w którym za przyspieszeniem technicznym i społeczno – gospodarczym z trudem nadąża system szkolny. Zauważając, że aktywność uczenia się nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnych murów oraz coraz większe zainteresowanie pozaszkolnymi formami kształcenia warto zastanowić się czy jesteśmy gotowi do pracy z ludźmi dorosłymi.
Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego
2. Zasady kształcenia dorosłych
3. Metody edukacji dorosłych
4. Wykorzystanie platformy e-learningowej w pracy z dorosłymi

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkolnictwa zawodowego, którym zależy na uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego poprzez stosowanie różnorodnych metod.
Program szkolenia:
1. Metody aktywizujące stosowane w kształceniu zawodowym.
2. E-learning jako forma wspomagania procesu dydaktycznego w szkołach dla młodzieży.
3. Metody praktyczne w laboratorium branżowym jako sposób uatrakcyjnienia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Znaczenie działań na polu image, public relations oraz reklamy i marki dla marketingu szkoły.
2. Charakterystyka środowiska szkoły w kontekście promocji.
3. Narzędzia promocji szkoły i ich wykorzystanie

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Diagnozę stanu doradztwa zawodowego w szkole.
2. Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
3. Plan zewnętrznego wsparcia szkoły.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41