Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (5 dostępnych)


Program:
Konferencja online odbędzie się 20 sierpnia 2021 r. (piątek) godzina 10:00 - 12:30.
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji - Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE Opole (15 minut)
10:15 – 10:30 Wsparcie środowiska szkolnego po pandemii - Michał Siek Opolski Kurator Oświaty (15 minut)
10:30 - 10:45 Dobrostan pracowników a zarządzanie szkołą - Hanna Franczak, trener PTP, wicedyrektor ds. edukacji RZPWE (15 minut)
10:45 – 11:30 Pandemia i jej wpływ na zdrowie psychiczne uczniów, nauczycieli i rodziców - Anna Wójciak-Sokołowska – psycholog, socjoterapeutka, trener PTP certyfikat Family Connections (45 minut)
11:30 – 12:15 „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Program Golden Five – pozytywne interwencje psychologiczno-pedagogiczne - Joanna Baran realizatorka i trenerka programu rekomendowanego CPE (PBW), Jolanta Jędrzejczyk – certyfikowany instruktor programu (PZiWPP) (45 minut)
12:15 – 12:30 Zakończenie konferencji Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE Opole (15 minut)

Dodatkowe informacje:

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają link dostępu, do konferencji.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-08-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-08-20
Terminarz:
2021-08-20 10:00 - 12:30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Czas trwania:
Kurs jest realizowany w oparciu o “Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry, łącznie 220 godzin w systemie weekendowym (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym we wrześniu.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2021-08-30
Odpłatność:
2000 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Zadania wychowawcy oddziałów klasowych w danym roku szkolnym - podstawy prawne a rzeczywistość szkolna (praktyczne aspekty roli wychowawcy klasowego).
2. Program wychowawczo-profilaktyczny a plany wychowawczo-profilaktyczne.
3. Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych w oddziałach klasowych.
4.Od ewaluacji do modyfikacji.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji szkolenia zostanie podany uczestnikom po sformułowaniu się grupy. O terminie i formie płatności za szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-15
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie dwudniowe.
1. Wychowawczo zagubieni - jak być dobrym wychowawcą?
2. Dobrostan nauczyciela wychowawcy.
3. Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny a plan wychowawczo-profilaktyczny.
5. Tutoring wychowawczo-rozwojowy w pracy ze środowiskiem uczniowskim.
6. Jak tworzyć przestrzeń do aktywności i kreatywności uczniowskiej?
Dodatkowe informacje:

O terminie i odpłatności za szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani po zawiązaniu się grupy.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-30
Odpłatność:
150 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej - podstawy prawne.
2. Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowej.
3. Metody monitorowania programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
4. Propozycje modyfikacji pod kątem zdiagnozowanych potrzeb w trakcie roku szkolnego 2021/2022.
Dodatkowe informacje:

Po sformułowaniu się grupy, uczestnicy otrzymają indywidualną informację o terminie szkolenia oraz formie odpłatności.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl