Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (12 dostępnych)


Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Akademia młodego dyrektora
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
Program:
Warsztaty będą podzielone na bloki tematyczne:
 kierowanie działalnością szkoły lub placówki w myśl obowiązującego prawa oświatowego;
 organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej: dokumentacja z zakresu PPP; organizacja pracy wychowawcy klasy oraz dyrektora szkoły/placówki;
 polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku: współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły; współpraca z instytucjami edukacyjnymi; współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi; komunikacja w szkole; mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.
 zarządzanie zasobami ludzkimi: polityka kadrowa oraz procedury prawne; motywowanie pracowników; rozwój kariery zawodowej nauczyciela; rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych; zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.
 Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym: zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa; stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły; struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych; nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły; planowanie rocznej pracy szkoły/placówki.
 Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym: ja jako lider; zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej; gotowość do uczenia się przez całe życie; utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym; radzenie sobie ze stresem; korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia.
Dodatkowe informacje:

O terminie wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani po zawiązaniu się grupy.
Odpłatność za zajęcia dydaktyczne w wysokości 460zł należy wpłacić na konto Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: Bank Millenium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 z zaznaczeniem: „Akademia Młodego Dyrektora” Nr 180/W/RCRE/19-20.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (40h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-19
Odpłatność:
460 PLN
Termin realizacji:
2019-11-15
- 2020-06-05
Terminarz:
2019-11-15 10:00 - 15:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2019-12-13 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-17 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-07 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-13 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-04-17 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-05-15 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-06-05 10:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
1. Opiekun stażu - nowa rola i zadania w procesie awansu zawodowego w myśl Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
2. Warsztat pracy opiekuna stażu - opiekun jako mentor, opiekun jako coach.
3. Etapy współpracy opiekuna stażu z nauczycielem odbywającym staż:
* pomoc w planowaniu stażu - planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela,
* pomoc w realizacji stażu - wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych; umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć; obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż; dzielenie się
z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie
z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
4. Dokumentacja opiekuna stażu - opinia o dorobku zawodowym nauczyciela.
Dodatkowe informacje:

Termin zajęć zostanie podany po zawiązaniu się grupy.
Miejsce zajęć: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
110 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Tematyka Forum:
1. Nowe rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczyciela w 2019 r:
* wynagrodzenia od 01 września 2019 r.,
* świadczenia "na start" dla nauczyciela stażysty,
* dodatek funkcyjny,
* awans zawodowy nauczyciela,
* ocena pracy nauczyciela/dyrektora,
* umowy czasowe
2. Jak zorganizować wolontariat w szkole - ABC wolontariatu.
3. Tutoring – nowa jakość edukacji oraz indywidualne wsparcie w rozwoju każdego ucznia.
4. Umiejętności mediacyjne dyrektora szkoły - rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom w terminie późniejszym - po zakończonej rekrutacji.
Dodatkowe informacje:

W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA!
Faktury zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych" Nr 91/Sieć/RCRE/19.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (21h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-05
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
2019-11-06
- 2019-11-08
Terminarz:
2019-11-06 14:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-11-07 9:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-11-08 9:00 - 14:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Tematyka warsztatów:
1. Prawne aspekty obserwacji zajęć.
2. Obserwacja jako metoda badań pedagogicznych - postrzeganie faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzenie informacji oraz ich interpretacja.
3. Arkusze obserwacji - przykłady.
4. Procedura budowania arkusza obserwacji - wypracowanie własnej dyspozycji do obserwacji.
5. Omówienie - zasady udzielania informacji zwrotnej jako proces wspomagania i ewaluacji pracy nauczyciela.


Zajęcia będą prowadzone w oparciu o pracę warsztatową: studium przypadku, symulacja rozmowy poobserwacyjnej.
Dodatkowe informacje:

Miejsce zajęć: RCRE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-31
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-31
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego zatwierdzony 10 listopada 2015 r. na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591).
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
1) przywództwo edukacyjne w szkole;
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi;
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, które uprawnia do przystąpienia, do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki:
zgodnie z § 1 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz.U. z 2017 r. poz.1597).

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-11
Odpłatność:
1800 PLN
Termin realizacji:
2019-10-12
- 2020-05-09
Terminarz:
2019-10-12 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-10-13 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-10-26 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-10-27 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-11-09 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-11-10 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-11-23 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-11-24 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-12-07 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-12-08 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-11 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-12 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-25 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-26 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-08 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-09 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-29 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-01 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-14 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-15 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-28 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-29 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-04-18 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2020-04-19 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2020-05-09 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41